Razem przeciw kradzieży i dewastacji infrastruktury – podsumowanie oraz plany

Razem przeciw kradzieży i dewastacji infrastruktury – podsumowanie oraz plany

27 sierpnia br. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę w ramach Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury. Inicjatorzy i Sygnatariusze Memorandum rozmawiali o wynikach współpracy, skali zjawiska oraz planach na lata 2014-2015.


Prezesi urzędów regulacyjnych: Magdalena Gaj - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Maciej Bando - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Krzysztof Dyl - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, przedstawiciele Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Ilona Idzikowska oraz dr Marcin Piwowarski, przedstawiciel Komendy Głównej Policji – komisarz Arkadiusz Walendowski oraz prezesi i przedstawiciele firm z sektorów energetycznego, kolejowego i telekomunikacyjnego - Sygnatariusze Memorandum spotkali się aby podsumować rezultaty współpracy, której celem jest ochrona kluczowej infrastruktury technicznej.


Ostatnie dwa lata współpracy w ramach Memorandum to niewątpliwie bardzo dobry moment na podsumowanie wspólnych działań, ocenę ich rezultatów i skali zjawiska, potwierdzenie zaangażowania oraz przedstawienie rekomendacji i planów na lata 2014-2015 – podkreśliła Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej otwierając spotkanie.

Następnie głos zabrali Maciej Bando - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Krzysztof Dyl - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W czasie tych dwóch lat prac udało się między innymi włączyć cele Memorandum w katalog działań objętych rządowym programem „Razem bezpieczniej”. Przed nami jednak jeszcze sporo pracy na rzecz uświadomienia społeczeństwu skali i istoty problemu. Bo przecież problem dewastacji infrastruktury to nie tylko problem firm odpowiedzialnych za jej utrzymanie, ale i nas wszystkich – zaznaczył Prezes Bando.

Z zadowoleniem i satysfakcją odnotowujemy coraz większe zainteresowanie uczestników rynku kolejowego zagadnieniami, nad którymi pracuje Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury. Akcje inicjowane przez Memorandum i Urząd Transportu Kolejowego pogłębiają świadomość zagrożeń, jakie niosą kradzieże i dewastacje infrastruktury kolejowej. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale mamy przed sobą zielone światło - wsparcie wszystkich uczestników rynku kolejowego – podkreślił Prezes Dyl.

Stan prac, wybrane statystyki – skala zjawiska i tendencje

Według Marzeny Śliz, przewodniczącej Komitetu Sterującego Memorandum najistotniejsze rezultaty dotychczasowej współpracy to m.in.:

Statystyki - Skala kradzieży 2009-2013, I półrocze 2014 (1H2014)

Liczba zdarzeń kradzieży infrastruktury

Liczba zdarzeń kradzieży infrastruktury

Pozytywny trend spadkowy - w 2013 roku liczba kradzieży zmalała o 24,1 proc. W pierwszej połowie 2014 roku odnotowano 5906 przypadków kradzieży, a w całym 2013 roku - 13 611.

Liczba zdarzeń kradzieży infrastruktury w poszczególnych branżach

Liczba zdarzeń kradzieży infrastruktury w poszczególnych branżach

Pozytywny trend spadkowy w sektorze telekomunikacyjnym – w 2013 r. liczba kradzieży zmalała o 31,8 proc.
W pierwszej połowie 2014 roku odnotowano 2605 przypadków kradzieży, a w całym 2013 roku - 7152.

Pozytywny trend spadkowy na kolei – w 2013 r. liczba kradzieży zmalała o 29,4 proc. W pierwszej połowie 2014 roku odnotowano 2197 przypadków kradzieży, a w całym 2013 roku - 3492.

W 2013 roku sektor energetyczny zanotował 18,8 procentowy wzrost liczby kradzieży. W pierwszej połowie 2014 roku odnotowano 1104 przypadki kradzieży, a w całym 2013 roku - 2967.

Koszty odtworzenia infrastruktury (mln PLN)

Koszty odtworzenia infrastruktury (mln PLN)

Pozytywny trend spadkowy - w 2013 roku koszty odtworzenia zniszczonej infrastruktury zmalały o 22,2 proc.
W pierwszej połowie 2014 roku koszt odtworzenia wyniósł 19,2 mln PLN, a w całym 2013 roku - 49,9 mln PLN.

Koszty odtworzenia infrastruktury w poszczególnych branżach (w mln PLN)

Koszty odtworzenia infrastruktury w poszczególnych branżach (w mln PLN)

Pozytywny trend spadkowy w sektorze telekomunikacyjnym – w 2013 r. koszty odtworzenia zniszczonej infrastruktury zmalały o 46,1 proc. W pierwszej połowie 2014 roku koszt odtworzenia wyniósł 7,3 mln PLN, a w całym 2013 roku 21,4 mln PLN.

Pozytywny trend spadkowy w sektorze energetycznym – w 2013 r. koszty odtworzenia zniszczonej infrastruktury zmalały o 12,6 proc.

W sektorze energetycznym w pierwszej połowie 2014 roku koszt odwożenia wyniósł 6,7 mln PLN, a w całym 2013 roku - 14,6 mln PLN.

Na kolei w pierwszej połowie 2014 roku koszt odwożenia wyniósł 5,2 mln PLN, a w całym 2013 roku - 13,9 mln PLN.

Dodatkowe dane i statystyki na poziomie województw przedstawiamy w załączeniu.

Stan prac

Szefowie zespołów przedstawili wyniki oraz stan prac w obszarach dobrych praktyk, legislacji i komunikacji.

Dobre Praktyki
Działania zespołu ds. dobrych praktyk skupiły się w głównej mierze na przygotowaniach do wdrożenia Platformy wymiany informacji o kradzieżach, współpracy z MSW w ramach programu rządowego Razem bezpieczniej, bieżącej i efektywnej współpraca z Policją (m.in. wspólne kontrole punktów złomu) oraz zainicjowaniu współpracy międzynarodowej (SIPAM Niemcy).

Legislacja
Najważniejszymi rezultatami prac zespołu ds. legislacji są m.in.: diagnoza problemów obowiązującego prawa w kontekście zwalczania problemu kradzieży i dewastacji infrastruktury, przywrócenie w ustawie o odpadach przepisów z art. 102 i art. 188 (dawny art. 43a i 75a) odnoszących się do prowadzenia dokumentacji i wypełniania formularzy związanych z przyjmowaniem metali przez punkt zbierania odpadów oraz przygotowanie projektu regulacji w zakresie obrotu bezgotówkowego wraz z analizą rozwiązań stosowanych w innych państwach UE.

Komunikacja
Rezultaty prac zespołu ds. komunikacji to m.in.: opracowanie strategii komunikacji, zakończenie prace nad marką Memorandum – NIEZŁOMNI | Ochrona infrastruktury oraz zainteresowanie mediów problematyką kradzieży i dewastacji infrastruktury.


Plany na 2014-2015

Kolejny punkt spotkania poświęcono planom na lata 2014-2015. Informację na ten temat przedstawiła Przewodnicząca Komitetu Sterującego dyrektor Marzena Śliz z Departament Rozwoju Infrastruktury UKE.

Przedstawiona propozycja po dyskusji uzyskała akceptację Sygnatariuszy, a w katalogu działań znalazły się m.in.:

Rekomendacje

Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie przez Panią Prezes Magdalenę Gaj rekomendacji wypracowanych przy udziale Sygnatariuszy Memorandum.

Wśród rekomendacji znalazły się m.in.:

* * *


Razem przeciw kradzieży i dewastacji infrastruktury


Straty w skali kraju na odbudowanie zniszczonej infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej tylko w 2013 roku to blisko 50 milionów złotych.

Kradzieże i dewastacje linii telefonicznych, infrastruktury kolejowej oraz linii energetycznych, powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Negatywnie odbijają się na życiu codziennym Polaków. Efektem tych działań są przerwy w dostawie energii elektrycznej, utrudnienia w transporcie kolejowym, przerwy w łączności telekomunikacyjnej.

Memorandum w sprawie przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury, to inicjatywa trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego, która połączyła przedsiębiorców z sektorów telekomunikacyjnego, energetycznego i kolejowego.
Lista sygnatariuszy>>>

29 października 2013 r. projekt łączący reprezentantów trzech sektorów technologicznych został włączony do katalogu działań realizowanych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych pod nazwą „Razem bezpieczniej”.

Memorandum jest inicjatywą otwartą – zachęcamy do podejmowania wspólnych działań na rzecz ograniczenia kradzieży i przeciwdziałania dewastacji infrastruktury.

Kontakt:

Memorandum:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Piotr Jaszczuk – Wydział Prasowy i PR
tel. 22 534 93 44, email: p.jaszczuk@uke.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki
Agnieszka Głośniewska - Rzecznik Prasowy
tel.: 22 661 63 18, e-mail: agnieszka.glosniewska@ure.gov.pl

Urząd Transportu Kolejowego
Grzegorz Mazur - Rzecznik Prasowy
tel. 22 630 18 33, e-mail: grzegorz.mazur@utk.gov.pl

Fundacja na rzecz przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury:
Grzegorz Kubicki – szef zespołu ds. komunikacji
tel. 516 110 813, e-mail: niezlomni@o2.pl

Dodatkowe informacje:

Witryna internetowa Memorandum:
http://ki.polskaszerokopasmowa.pl/

Witryna internetowa rządowego programu Razem bezpieczniej:
http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/